Quá trình hình thành và phát triển của Công đoàn Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam - Phần III

Công đoàn Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam - Công đoàn cấp trên cơ sở
trực thuộc Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam

 

Đại hội lần thứ I nhiệm kỳ (2013-2018)

Đại hội Công đoàn Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam nhiệm kỳ 2013 - 2018

Kể từ ngày 01/01/2011, Công đoàn Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam chính thức là tổ chức công đoàn cấp trên cơ sở trực thuộc Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam. Theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn của Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam, Công đoàn Tổng Công ty tiến hành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2013 - 2018, đây là Đại hội lần thứ I kể từ khi chuyển về trực thuộc Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam.

Đại hội tổ chức ngày 24/01/2013, mục tiêu của Đại hội: “Vì việc làm, đời sống, dân chủ và bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNLĐ; xây dựng đội ngũ CNLĐ và tổ chức Công đoàn trưởng thành về mọi mặt, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành Quản lý bay và đất nước”.

Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 17 đồng chí:

 1. Đồng chí Nguyễn Đình Công, Ủy viên BCH Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam (khóa VIII), Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam.
 2. Đồng chí Lại Hồng Lục, Phó Chánh Văn phòng Đảng Đoàn thể, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam.
 3. Đồng chí Nguyễn Đình Điềm, Trưởng phòng, Văn phòng Đảng Đoàn thể, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam.
 4. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thiệp, Trưởng ban An toàn, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam.
 5. Đồng chí Nguyễn Đình Tuấn, Trưởng ban Đào tạo - Huấn luyện, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam.
 6. Đồng chí Nguyễn Thị Hoa, Phó Chánh Văn phòng Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam.
 7. Đồng chí Nguyễn Văn Thược, Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam.
 8. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Oanh, Phó Chánh Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan TCT.
 9. Đồng chí Nguyễn Đức Hiệu, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty QLB miền Bắc.
 10.  Đồng chí Lâm Quang Thông, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đôàn Công ty QLB miền Trung.
 11.  Đồng chí Trần Công - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty QLB miền Nam.
 12.  Đồng chí Phạm Trung Dũng - Phó Trưởng ban Kế hoạch, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam.
 13.  Đồng chí Bùi Huy Đạo - Phó Trưởng ban TCCB-LĐ, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam.
 14.  Đồng chí Phạm Quốc Đạt - Phó Giám đốc Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Kỹ thuật QLB.
 15.  Đồng chí Hoàng Văn Đức - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Hiệp đồng - Điều hành bay.
 16.  Đồng chí Nguyễn Đắc Nam - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Thông báo tin tức Hàng không.
 17.  Đồng chí Phan Mạnh Hoàn - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Dịch vụ thương mại QLB.

Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (nhiệm kỳ 2013 - 2018)

Tại kỳ họp lần thứ Nhất, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 06 đồng chí.

 1. Đồng chí Nguyễn Đình Công, Ủy viên BCH Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam (khóa VIII), Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty - Chủ tịch Công đoàn.
 2. Đồng chí Lại Hồng Lục, Phó Chánh Văn phòng Đảng Đoàn thể - Phó Chủ tịch.
 3. Đồng chí Nguyễn Đình Điềm, Trưởng phòng, Văn phòng Đảng Đoàn thể - Ủy viên Ban Thường vụ.
 4. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thiệp, Trưởng ban An toàn Ủy viên - Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT.
 5. Đồng chí Nguyễn Đình Tuấn, Trưởng ban Đào tạo - Huấn luyện, Ủy viên Ban Thường vụ.
 6. Đồng chí Nguyễn Thị Hoa, Phó Chánh Văn phòng Tổng công ty - Ủy viên Ban Thường vụ.

Trong giai đoạn này, Tổng công ty thực hiện đề án Nâng cao năng lực an toàn và chất lượng dịch vụ Bảo đảm hoạt động bay của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam. Tổng công ty đã kiện toàn cơ cấu tổ chức và mở rộng phạm vi hoạt động. Theo đó, Công đoàn Tổng công ty đã kiện toàn tại tổ chức Công đoàn và bổ sung lực lượng cán bộ Công đoàn các cấp.

Ngày 06/10/2014, Ban Thường vụ Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam có quyết định số 587/QĐ-CĐN công nhận kết quả bầu bổ sung 01 Phó Chủ tịch, 01 Ủy viên thường vụ và 04 Ủy viên BCH Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam khóa I, nhiệm kỳ 2013 – 2018 (tổng số 21 Ủy viên BCH), trong đó:

 1. Đồng chí Nguyễn Thị Hoa - Ủy viên Ban Thường vụ là Phó Chủ tịch Công đoàn.
 2. Đồng chí Trần Công - Ủy viên BCH là Ủy viên Ban Thường vụ.

Các đồng chí bổ sung Ủy viên Ban chấp hành gồm:

 1.  Đồng chí Lê Bích Hòa - Phó chủ tịch CĐCS Công ty Quản lý bay miền Bắc.
 2. Đồng chí Mai Ngọc Cư - Chủ tịch CĐCS Trung tâm Đào tạo Huấn luyện nghiệp vụ QLB.
 3. Đồng chí Trần Quang Hà - Chủ tịch CĐCS Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng không.
 4. Đồng chí Trần Thị Kim Thoa - Chuyên viên Văn phòng Đoàn thể.

Trong giai đoạn này, cơ cấu tổ chức của Công đoàn Tổng công ty gồm 9 Công đoàn cơ sở trực thuộc:

 1. Công đoàn cơ sở Công ty Quản lý bay miền Bắc.
 2. Công đoàn cơ sở Công ty Quản lý bay miền Trung.
 3. Công đoàn cơ sở Công ty Quản lý bay miền Nam.
 4. Công đoàn cơ sở Cơ quan Tổng công ty.
 5. Công đoàn cơ sở Trung tâm Quản lý luồng không lưu.
 6. Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay.
 7. Công đoàn cơ sở Trung tâm Thông báo tin tức hàng không.
 8. Công đoàn cơ sở Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện NV QLB.
 9. Công đoàn cơ sở Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn HK.

Trong nhiệm kỳ 2013-2018, công đoàn các cấp đã tăng cường tuyên truyền vận động đoàn viên công đoàn nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty trong 5 năm đạt 3.222.648 lần/chuyến, tổng doanh thu đạt 11.747 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 9.890 tỷ đồng. Tổng công ty tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực vùng trời và hiệu quả khai thác của đường hàng không, đảm bảo an toàn cho hoạt động bay. Công tác quản lý an toàn, an ninh của Tổng công ty đã tạo nên nhiều bước tiến đột phá; đã thiết lập Hệ thống Quản lý an toàn (SMS) gồm cả về bộ máy, cơ chế hoạt động, khung pháp lý để chuyển từ quản lý an toàn, an ninh thụ động từng bước sang quản lý chủ động phát hiện, ngăn ngừa từ các rủi ro trong hệ thống khai thác, bước đầu đã thiết lập các nền tảng để xây dựng văn hóa an toàn. Trong 5 năm, Tổng công ty đã triển khai thực hiện 125 dự án với tổng mức đầu tư khoảng 4.800 tỷ đồng, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ bảo đảm hoạt động bay An toàn- Điều hòa - Hiệu quả.

Cùng với việc triển khai tái cơ cấu doanh nghiệp, trong nhiệm kỳ, Công đoàn Tổng công ty đã kịp thời kiện toàn, sắp xếp, ổn định lại mô hình tổ chức phù hợp với việc chuyển đổi, cơ cấu của Tổng công ty. Tách và lập mới 02 Công đoàn cơ sở và giải thể 01 Công đoàn cơ sở; tiếp nhận và thành lập mới các tổ chức công đoàn từ ACV chuyển về Tổng công ty, tạo điều kiện cho đoàn viên sớm ổn định và tham gia các hoạt động có hiệu quả. Công đoàn Tổng công ty cùng chuyên môn xây dựng Quy chế về mối quan hệ công tác giữa HĐTV, Tổng giám đốc với BCH Công đoàn trong Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam nhằm phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc tham gia với chuyên môn thực hiện các chủ trương, chính sách, quy định liên quan đến phát triển sản xuất, cung ứng dịch vụ, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của NLĐ và chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Công đoàn các cấp thường xuyên tuyên truyền, vận động NLĐ tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động xã hội, từ thiện; Tổng số tiền thực hiện trong nhiệm kỳ gần 34 tỷ đồng.

Kết quả khen thưởng trong nhiệm kỳ:

- Năm 2013: 

+  Cờ Tổng Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

  +  Bằng khen Công đoàn GTVT Việt Nam (QĐ: 52/QĐ-CĐN)

- Năm 2014:

 + Huân chương Lao động hạng Nhì (QĐ: 2155/QĐ-CTN ngày    03/09/2014).

 + Bằng khen Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

-  Năm 2015:  Cờ thi đua Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

 

Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ (2018 - 2023)                  

Đại hội tổ chức trong 02 ngày 27-28/3/2018, với mục tiêu của Đại hội là “Đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, đổi mới, phát triển”.

Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 20 đồng chí:

 1. Đồng chí Nguyễn Đình Công, Ủy viên BCH Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam (khóa X), Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam.
 2. Đồng chí Lại Hồng Lục, Phó Ban tổ chức Đảng ủy, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam.
 3. Đồng chí Nguyễn Thị Hoa, Phó Chánh Văn phòng Tổng công ty, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam.
 4. Đồng chí Nguyễn Đình Điềm, Chánh Văn phòng Đoàn thể, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam.
 5. Đồng chí Phạm Trung Dũng, Phó Ban Kế hoạch - Đầu tư, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam.
 6. Đồng chí Bùi Huy Đạo, Phó Ban TCCB-LĐ, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam.
 7. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Oanh, Phó Chánh Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan TCT.
 8. Đồng chí Trần Nguyễn Bảo Anh, Chánh Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn Công ty QLB miền Trung.
 9. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty QLB miền Bắc.
 10.  Đồng chí Phan Tấn Quang, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty Quản lý bay miền Nam.
 11.  Đồng chí Nguyễn Đắc Nam, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Thông báo tin tức Hàng không.
 12.  Đồng chí Mai Ngọc Cư, Phó Trưởng Trung tâm, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Đào tạo Huấn luyện nghiệp vụ QLB.
 13.  Đồng chí Phan Quốc Hưng, Giám đốc BQL Dự án, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Kỹ thuật QLB.
 14.  Đồng chí Nguyễn Viết Sơn, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Quản lý luồng không lưu.
 15.  Đồng chí Trần Quang Hà, Phó Trưởng Trung tâm, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng không.
 16.  Đồng chí Hoàng Trọng Bằng, Phó Ban Kỹ thuật, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam.
 17.  Đồng chí Nguyễn Minh Thắng, Phó Ban Tài chính, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam.
 18.  Đồng chí Chu Minh Được, Phó trưởng Ban Không lưu, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam.
 19. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng Bộ phận Truyền thông Văn phòng TCT, Phó Chủ tịch CĐ Cơ quan Tổng công ty.
 20.  Đồng chí Nguyễn Hữu Sơn, Phó Ban An toàn - Chất lượng & An ninh, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam.

BCH Công đoàn Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (nhiệm kỳ 2018 - 2023)

 Tại kỳ họp lần thứ Nhất Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 06 đồng chí:

 1. Đồng chí Nguyễn Đình Công, Ủy viên BCH Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam (khóa X), Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty - Chủ tịch Công đoàn.
 2. Đồng chí Lại Hồng Lục, Phó Ban tổ chức Đảng ủy - Phó Chủ tịch.
 3. Đồng chí Nguyễn Thị Hoa, Phó Chánh Văn phòng Tổng công ty - Phó Chủ tịch.
 4. Đồng chí Nguyễn Đình Điềm, Chánh Văn phòng Đoàn thể - Ủy viên Ban Thường vụ.
 5. Đồng chí Phạm Trung Dũng, Phó Ban Kế hoạch - Đầu tư - Ủy viên Ban Thường vụ.
 6. Đồng chí Bùi Huy Đạo, Phó Ban TCCB-LĐ - Ủy viên Ban Thường vụ - Chủ nhiệm UBKT.

Tháng 4 năm 2020, đồng chí Nguyễn Đình Điềm nhận Quyết định nghỉ hưu. Ban Thường vụ còn lại 5 đồng chí. Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty đã bầu bổ sung 2 đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, gồm:

 1. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay
 2. Đồng chí Nguyễn Mạnh Tùng - Phó Giám đốc Trung tâm Khí tượng hàng không

Bầu bổ sung 02 đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, gồm:

 1. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ
 2. Đồng chí Nguyễn Minh Thắng - Ủy viên Ban thường vụ.

Tổng công ty Quản lý bay Việt qua 30 năm xây dựng, trưởng thành đã được đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị kỹ thuật ngày càng hiện đại, lực lượng lao động không ngừng được bổ sung cả số lượng, chất lượng; việc làm và đời sống vật chất, tinh thần của người lao động luôn được đảm bảo, đây là những thuận lợi cơ bản cho hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong Tổng công ty.

Trong giai đoạn 2018-2023, hoạt động hàng không nói chung và hoạt động của Tổng công ty nói riêng gặp những khó khăn thách thức chưa từng có trong lịch sử của ngành do sự bùng phát đại dịch Covid-19. Tổng công ty đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp cấp bách, phù hợp để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là đảm bảo cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay liên tục, an toàn trong mọi tình huống đồng thời đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho người lao động. Tổ chức công đoàn các cấp đã phối hợp với chuyên môn tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn đồng lòng chia sẻ khó khăn, vượt qua thử thách, nỗ lực lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên cương vị công tác của mỗi người, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của Tổng công ty; Đảm bảo điều hành bay an toàn cho 3.118.066 lần chuyến bay trong vùng trời trách nhiệm được giao; Tổng doanh thu trong 05 năm đạt 20.323 tỷ 143 triệu đồng; Nộp ngân sách nhà nước 8.991 tỷ 848 triệu đồng.

Trong nhiệm kỳ, Công đoàn đã tích cực tham gia với người sử dụng lao động thực hiện sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; tham gia xây dựng, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định nội bộ, các phương án về tiền lương, tiền thưởng, chế độ phúc lợi, đảm bảo việc làm và đời sống cho  người lao động. Công đoàn các cấp làm tốt việc chăm lo lợi ích cho đoàn viên và người lao động. Trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid-19, các Công đoàn cơ sở phối hợp cùng chuyên môn chủ động triển khai nhiều biện pháp bảo vệ sức khỏe, điều kiện làm việc cho người lao động; trích hơn 1,7 tỷ đồng hỗ trợ đảm bảo phục vụ người lao động trực cách ly tại cơ sở điều hành bay. Công đoàn đã  triển khai hiệu quả việc vận động đoàn viên tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động xã hội từ thiện. Tổng số tiền thực hiện công tác xã hội từ thiện trong nhiệm kỳ gần 28 tỷ đồng. Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đã được tổ chức góp phần gắn kết tăng thêm tinh thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi, tạo không khí vui tươi, khấn khởi cho đoàn viên, người lao động góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị và của Tổng công ty. Trong nhiệm kỳ, để đáp ứng quy mô tổ chức và hoạt động công đoàn, Công đoàn Tổng công ty đã kiện toàn bổ sung BCH, Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty, nhiệm kỳ 2018-2023; kiện toàn các Ban chuyên đề, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên BCH các Công đoàn cơ sở trực thuộc phù hợp với tình hình thực tế. Tổ chức các chương trình tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao chất lượng đôi ngũ cán bộ công đoàn các cấp. Tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước trong Tổng công ty. Nội dung, mục tiêu thi đua được cụ thể hoá thiết thực với tình hình, nhiệm vụ của đơn vị, thu hút đông đảo người lao động tham gia.

Kết quả khen thưởng trong nhiệm kỳ:

Ông Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty

- Năm 2017: Cờ thi đua Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

- Năm 2019: Cờ thi đua Công đoàn GTVT Việt Nam theo Quyết định số:   668/QĐ-CĐN ngày 25/12/2019.

- Năm 2020:

+ Bằng khen Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam theo Quyết định số: 845/QĐ-TLĐ ngày 24/6/2020.

+ Huân chương Lao động hạng Nhất theo Quyết định số: 1435/QĐ-CTN ngày 14/8/2020 của Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

 

Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ (2023 - 2028)


Đại hội Công đoàn Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam lần thứ III nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội với chủ đề “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” được tổ chức trong 02 ngày 30-31/7/2023. Mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ 2023-2028 là: Vì việc làm, đời sống, dân chủ và bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tiếp tục xây dựng đội ngũ công nhân lao động và tổ chức Công đoàn trưởng thành về mọi mặt, tích cực xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định; quan tâm đến tâm tư nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, người lao động; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH, HĐH ngành Quản lý bay Việt Nam và đất nước.

Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 17 đồng chí:

 1. Đ/c Lê Bích Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức cán bộ - Lao động Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam.
 2. Đồng chí Nguyễn Thị Hoa, Phó Chánh Văn phòng Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam
 3. Đồng chí Bùi Huy Đạo, Phó Ban TCCB-LĐ, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam
 4. Đồng chí Trần Nguyễn Bảo Anh, Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty Quản lý bay miền Trung.
 5. Đồng chí Phan Tấn Quang, Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty Quản lý bay miền Nam.
 6. Đồng chí Phạm Trung Dũng, Trưởng Ban Kế hoạch - Đầu tư Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.
 7. Đồng chí Nguyễn Duy Quyện, Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty Quản lý bay miền Bắc.
 8. Đồng chí Phan Quốc Hưng, Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Kỹ thuật QLB.
 9. Đồng chí Nguyễn Minh Thắng, Phó trưởng Ban Tài chính Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.
 10.  Đồng chí Hoàng Trọng Bằng, Phó trưởng Ban Kỹ thuật Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.
 11.  Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng Bộ phận Truyền thông Văn phòng TCT, Phó Chủ tịch CĐ Cơ quan Tổng công ty.
 12.  Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Oanh, Phó Chánh Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan TCT.
 13.  Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Ban An ninh Hàng không, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.
 14.  Đồng chí Lê Thị Thu Hà, Ban Tuyên giáo CĐTCT.
 15.  Đồng chí Nguyễn Viết Sơn, Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Quản lý luồng không lưu.
 16.  Đồng chí Đỗ Công Đà, Kiểm soát viên của Tổng công ty tại Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay.
 17.  Đồng chí Ngô Đắc Sơn, Văn phòng Công đoàn Tổng công ty.

Tại kỳ họp lần thứ nhất, BCH Công đoàn Tổng công ty đã bầu Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty gồm 05 đồng chí:

 1. Đồng chí Lê Bích Hòa - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty
 2. Đồng chí Nguyễn Thị Hoa - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty
 3. Đồng chí Bùi Huy Đạo - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty, chủ nhiệm UBKT
 4. Nguyễn Minh Thắng - Ủy viên Ban thường vụ
 5. Phạm Trung Dũng - Ủy viên Ban thường vụ.


BCH Công đoàn Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (nhiệm kỳ 2023 - 2028)

Đại hội Công đoàn Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam lần thứ III có ý nghĩa rất quan trọng nhằm giữ vững và phát huy truyền thống 30 năm xây dựng, trưởng thành của Tổng công ty và Công đoàn Tổng công ty, đồng thời đánh dấu sự trưởng thành, phát triển lên một tầm cao mới của phong trào CNLĐ và hoạt động công đoàn. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNLĐ trong Tổng công ty phát huy truyền thống Đơn vị Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới, tiếp tục nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết, vượt qua khó khăn ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty, đảm bảo điều hành bay an toàn tuyệt đối và thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028 của Công đoàn Tổng công ty; đoàn kết, quyết tâm xây dựng đơn vị và tổ chức Công đoàn vững mạnh; tạo động lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; góp phần xây dựng ngành Quản lý bay vững mạnh và phát triển.

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TCT QUẢN LÝ BAY VIỆT NAM