Quá trình hình thành và phát triển của Công đoàn Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam - Phần I

Công đoàn Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam 
trực thuộc Công đoàn Ngành Hàng không dân dụng Việt Nam
sau này là Công đoàn Cục Hàng không Việt Nam

 

Ngày 20/4/1993, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Bùi Danh Lưu ký Quyết định số 746-QĐ/TCCB-LĐ về việc chuyển đổi Công ty Quản lý bay dân dụng Việt Nam thành Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam. Để phù hợp chức năng, nhiệm vụ mới, ngày 16/7/1993, Công đoàn Ngành Hàng không dân dụng Việt Nam ban hành Quyết định số 69/TC-CB thành lập Công đoàn Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam (Công đoàn Trung tâm) là Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Ngành Hàng không dân dụng Việt Nam.

Công đoàn Trung tâm được thành lập trên cơ sở kiện toàn lại Công đoàn Công ty Quản lý bay Hàng không dân dụng Việt Nam và 03 Công đoàn bộ phận thuộc 03 Cụm Cảng miền Bắc, miền Trung, miền Nam. Tổng số cán bộ, đoàn viên Công đoàn Trung tâm khi mới thành lập là 1.460 đoàn viên. Ban Chấp hành lâm thời gồm 09 đồng chí:

 1. Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Chánh Văn phòng Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam- Chủ tịch Công đoàn;
 2. Đồng chí Văn Tiến Huấn, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý bay Hà Nội- Phó Chủ tịch;
 3. Đồng chí Nguyễn Văn Thược, Phó phòng Tài chính Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam- UVBCH;
 4. Đồng chí Phạm Tường Vân, Phòng TCCB Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam- UVBCH;
 5. Đồng chí Nguyễn Đình Điềm, Bí thư Đoàn Thanh niên Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam- UVBCH;
 6. Đồng chí Đặng Văn Điệt, Trung tâm Quản lý bay Hồ Chí Minh- UVBCH;
 7. Đồng chí Trần Hạnh Phúc, Trung tâm Quản lý bay Đà Nẵng- UVBCH;
 8. Đồng chí Nguyễn Tiến Quy, Trung tâm Thông tin Hàng không- UVBCH;
 9. Đồng chí Bùi Đình Sơn, Chủ tịch Công đoàn Khối cơ quan Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam- UVBCH.

Từ những ngày đầu thành lập, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Công đoàn Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp trong việc hoàn thiện tổ chức bộ máy, xây dựng và ban hành Điều lệ hoạt động, các quy chế, quy định có liên quan đến công tác quản lý doanh nghiệp và các chế độ chính sách liên quan đến trách nhiệm, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, tuyên truyền, vận động cán bộ, CNVCLĐ tập trung hoàn thành nhiệm vụ chính trị là chỉ huy điều hành bay an toàn, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đồng thời tập trung toàn bộ lực lượng cho công tác đầu tư trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, tăng cường bồi dưỡng và đào tạo nguồn nhân lực chuẩn bị cho việc tiếp nhận lại phần phía Nam FIR Hồ Chí Minh vào tháng 12/1994.

Trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành, Công đoàn Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam đã trải qua các kỳ đại hội. Mỗi kỳ Đại hội là một mốc son đánh dấu bước trưởng thành quan trọng của tổ chức Công đoàn gắn liền với sự nghiệp xây dựng và phát triển của Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam.

 

Đại hội lần thứ I (Nhiệm kỳ 1994- 1998)

Đại hội tổ chức ngày 25/05/1994, mục tiêu của Đại hội:

- Phát huy tinh thần làm chủ của CNLĐ, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức quản lý, khai thác tốt các trang thiết bị hiện có. Nâng cao chất lượng các dịch vụ, quản lý điều hành an toàn mọi hoạt động bay.

- Nâng cao trình độ mọi mặt cho các đối tượng lao động đặc biệt là cán bộ, nhân viên kỹ thuật, kiểm soát viên không lưu để khai thác có hiệu quả trang thiết bị các công trình FIR, điều hành an toàn, điều hòa các hoạt động bay sau khi nhận chuyển giao.

- Tổ chức vận động công nhân lao động thi đua khắc phục khó khăn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ từng năm trên cơ sở ổn định và mở rộng cơ sở làm việc, đời sống cán bộ, CNLĐ được cải thiện; đảm bảo công bằng, dân chủ, thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, xây dựng Công đoàn Quản lý bay vững mạnh”.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 11 đồng chí:

 1. Đồng chí Nguyễn Tiến Sâm, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, Đảng ủy viên, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam;
 2. Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Chánh Văn phòng Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam;
 3. Đồng chí Nguyễn Văn Thược, Phó phòng Tài chính Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam;
 4. Đồng chí Phạm Tường Vân, Phòng TCCB Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam;
 5. Đồng chí Nguyễn Đình Điềm, Bí thư Đoàn Thanh niên Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam;
 6. Đồng chí Nguyễn Tiến Quy, Trung tâm Thông tin Hàng không;
 7. Đồng chí Nguyễn Phúc Tài, Trung tâm Quản lý bay Hà Nội;
 8. Đồng chí Văn Tiến Huấn, Trung tâm Quản lý bay Hà Nội;
 9. Đồng chí Huỳnh Thị Hạnh, Trung tâm Quản lý bay Hồ Chí Minh;
 10.  Đồng chí Đặng Văn Điệt, Trung tâm Quản lý bay Hồ Chí Minh;
 11.  Đồng chí Trần Hạnh Phúc, Trung tâm Quản lý bay Đà Nẵng.

Tại kỳ họp lần thứ Nhất, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 03 đồng chí:

 1. Đồng chí Nguyễn Tiến Sâm, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, Đảng ủy viên, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam- Chủ tịch Công đoàn.
 2. Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Chánh Văn phòng Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam- Phó Chủ tịch Công đoàn.
 3. Đồng chí Văn Tiến Huấn, Trung tâm Quản lý bay Hà Nội, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn.

Trong nhiệm kỳ này diễn ra một sự kiện quan trọng, đó là Việt Nam được Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) giao lại quyền điều hành phần phía Nam vùng thông báo bay Hồ Chí Minh (FIR Hồ Chí Minh). Với vai trò là tổ chức đại diện người lao động, Công đoàn Trung tâm đã tập trung kiện toàn cơ cấu tổ chức, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, vận động người lao động phấn đấu hoàn thành xuất sắc công tác chuẩn bị để đáp ứng các yêu cầu của ICAO để được tiếp nhận lại quyền quản lý điều hành phần phía Nam FIR Hồ Chí Minh. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đã khẳng định năng lực, vị thế của ngành Quản lý bay Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế, góp phần tăng nguồn thu đáng kể cho ngân sách Nhà nước, đảm bảo phối hợp với các cơ quan Bộ Quốc phòng trong việc quản lý vùng trời thân yêu của Tổ quốc.

Kết quả khen thưởng trong nhiệm kỳ:

- Năm 1993: Bằng khen Công đoàn Ngành Hàng không Việt Nam.

- Năm 1994: Cờ thi đua Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

- Năm 1995: Bằng khen Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

- Năm 1996: Cờ thi đua Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

- Năm 1997: Bằng khen Công đoàn Ngành Hàng không Việt Nam.

Đại hội lần thứ II (Nhiệm kỳ 1998- 2000)

Đại hội tổ chức ngày 12/6/1998 với mục tiêu: "Xây dựng đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh và chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ, góp phần thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, đáp ứng yêu cầu đẩy nhanh hiện đại hóa ngành Hàng không dân dụng Việt Nam”.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 11 đồng chí:

 1. Đồng chí Lê Văn Hằng, Phó Bí thư  Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam;
 2. Đồng chí Nguyễn Văn Thược, Phó phòng Tài chính Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam;
 3. Đồng chí Văn Tiến Huấn, Trung tâm Quản lý bay Hà Nội;
 4. Đồng chí Nguyễn Xuân Cách, Trung tâm Hiệp đồng- Chỉ huy- Điều hành bay;
 5. Đồng chí Phạm Tường Vân, Phòng TCCB Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam;
 6. Đồng chí Lê Trường Lộc, Trung tâm Quản lý bay Hà Nội;
 7. Đồng chí Huỳnh Thị Lê Hạnh, Trung tâm Quản lý bay Hồ Chí Minh;
 8. Đồng chí Đặng Văn Điệt, Trung tâm Quản lý bay Hồ Chí Minh;
 9. Đồng chí Phan Tất Thành, Trung tâm Quản lý bay Hồ Chí Minh;
 10.  Đồng chí Phan Văn Xý, Trung tâm Thông tin Hàng không;
 11.  Đồng chí Phạm Đức Nam, Trung tâm Quản lý bay Đà Nẵng.

Tại kỳ họp lần thứ nhất, Ban Chấp hành bầu Ban Thường vụ gồm 03 đồng chí:

 1.  Đồng chí Lê Văn Hằng, Phó Bí thư  Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam- Chủ tịch Công đoàn;
 2. Đồng chí Nguyễn Văn Thược, Phó phòng Tài chính Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam- Phó Chủ tịch Công đoàn;
 3. Đồng chí Văn Tiến Huấn, Trung tâm Quản lý bay Hà Nội- Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT.

Trong nhiệm kỳ này, Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam chuyển từ đơn vị sự nghiệp có thu sang doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích, sự chuyển đổi này tác động toàn diện mạnh mẽ đến hoạt động Công đoàn và phong trào của CNLĐ trong toàn Trung tâm. Là doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích, nhiệm vụ cơ bản chủ yếu vẫn là cung ứng các dịch vụ đảm bảo điều hành an toàn các hoạt động bay trong nước và quốc tế trên vùng trời chủ quyền của đất nước và vùng thông báo bay do tổ chức Hàng không quốc tế giao cho Việt Nam.

Các cấp Công đoàn đã tập trung tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho NLĐ về ý nghĩa của việc chuyển đổi sang doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích để phát huy nội lực trong đầu tư, phát triển nhằm nâng cao chất lượng các dịch vụ điều hành bay và đảm bảo lợi ích của NLĐ. Các cấp Công đoàn đã phát động phong trào thi đua yêu nước được đông đảo NLĐ tham gia: lao động giỏi, lao động sáng tạo, thực hành tiết kiệm, tham gia quản lý,… qua đó đã góp phần thúc đẩy tinh thần hăng hái thi đua lao động sản xuất, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao, đảm bảo điều hành bay an toàn.

Kết quả điều hành bay trong nhiệm kỳ 1998- 2000 đã điều hành 447.690 lần chuyến, trong đó: Bay quá cảnh 316.812 lần chuyến, bay đi/đến 130.797 lần chuyến, bay chuyên cơ 411 lần chuyến, bay quân sự 2.527 lần chuyến. Tổng doanh thu: 2.325,675 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 1.071,285 tỷ đồng. Tổng giá trị đầu tư thực hiện: 258 tỷ đồng.

Với những thành tích xuất sắc của tập thể cán bộ, người lao động Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam, năm 2000 tập thể cán bộ, CNLĐ Trung tâm vinh dự và tự hào khi Trung Tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam là đơn vị đầu tiên trong Ngành Hàng không dân dụng Việt Nam được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới”, cá nhân ông Trần Xuân Mùi – Tổng Giám đốc Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam được tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Kết quả khen thưởng trong nhiệm kỳ:

- Năm 1998:

+ Bằng khen Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

+ Cờ Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về công tác ATVSLĐ.

- Năm 1999: Cờ thi đua Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

- Năm 2000: Cờ thi đua Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

 

Đại hội lần thứ III (nhiệm kỳ 2001 - 2003)

Đại hội Công đoàn Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam lần thứ III (nhiệm kỳ 2001 - 2003)

Đại hội tổ chức ngày 26/4/2001, mục tiêu của Đại hội là “Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng lao động, tập trung xây dựng đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn vững mạnh, vận động cán bộ, CNVCLĐ đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lao động giỏi, lao động sáng tạo làm chủ trang thiết bị hiện đại, thực hành tiết kiệm, tham gia quản lý sản xuất kinh doanh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Trung tâm”.

Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 11 đồng chí:

 1. Đồng chí Lê Văn Hằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc, Trung tâm QLB dân dụng Việt Nam.
 2. Đồng chí Nguyễn Viết Định - Phó Chủ tịch, Trung tâm QLB dân dụng Việt Nam.
 3. Đồng chí Nguyễn Văn Chén, Trung tâm Quản lý bay miền Bắc.
 4. Đồng chí Nguyễn Văn Thược, Phó Phòng Tài chính, Trung tâm QLB dân dụng Việt Nam.
 5. Đồng chí Nguyễn Đình Điềm, Chuyên viên chuyên trách công đoàn, Trung tâm QLB dân dụng Việt Nam.
 6. Đồng chí Phạm Tường Vân, Phòng TCCB, Trung tâm QLB dân dụng Việt Nam.
 7. Đồng chí Mai Quang Phòng, Phó Chánh Văn phòng, Trung tâm QLB dân dụng Việt Nam.
 8. Đồng chí Trần Mạnh Nam, Trung tâm Hiệp đồng- Chỉ huy- Điều hành bay
 9. Đồng chí Đỗ Hoàng Điệp, Trung tâm Quản lý bay miền Nam.
 10.  Đồng chí Phạm Đức Nam, Trung tâm Quản lý bay miền Trung.
 11.  Đồng chí Phan Văn Xý, Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Quản lý bay.

Tại kỳ họp lần thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 03 đồng chí:

 1. Đồng chí Lê Văn Hằng, Phó bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc - Chủ tịch Công đoàn Trung tâm QLB dân dụng Việt Nam.
 2. Đồng chí Nguyễn Viết Định - Phó Chủ tịch Công đoàn Trung tâm QLB dân dụng Việt Nam.
 3. Đồng chí Nguyễn Văn Chén, Trung tâm Quản lý bay miền Bắc - Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Trung tâm QLB dân dụng Việt Nam.

Nhiệm kỳ 2001- 2003, Công đoàn Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam hoạt động trong bối cảnh kinh tế xã hội của đất nước, của ngành Hàng không tiếp tục tăng trưởng khá cao. Nội bộ Trung tâm đoàn kết, tin tưởng với tinh thần và khí thế của đơn vị Anh Hùng trong thời kỳ đổi mới.

Mô hình tổ chức, quản lý của Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam phù hợp, các nguồn lực đảm bảo cho phát triển, đi thẳng vào công nghệ hiện đại, nâng cao chất lượng các dịch vụ. Thu nộp ngân sách hàng năm đều vượt kế hoạch, năm sau cao hơn năm trước, đời sống của CNLĐ được cải thiện hơn. Uy tín và vị thế của Trung tâm Quản lý bay trong khu vực và Quốc tế ngày càng được nâng cao. Hoạt động Công đoàn Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam trong nhiệm kỳ có nhiều đổi mới, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ điều hành chỉ huy bay an toàn, xây dựng đơn vị vững mạnh và đẩy nhanh công cuộc hiện đại hóa ngành Hàng không dân dụng Việt Nam.

Kết quả khen thưởng trong nhiệm kỳ:

- Năm 2001: Cờ Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

- Năm 2002: Cờ Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

 

Đại hội lần thứ IV (nhiệm kỳ 2003 - 2005)

Đại hội tổ chức ngày 22/5/2003, mục tiêu của Đại hội: “Tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng Lao động, đẩy mạnh công tác tư tưởng, phát động phong trào thi đua yêu nước; vận động CNLĐ phát huy nội lực; không ngừng phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nâng cao chất lượng các dịch vụ, điều hành bay tuyệt đối an toàn; thực hiện nếp sống văn hóa trong giao tiếp và trong lao động; chấp hành nghiêm các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và kỷ luật lao động của đơn vị; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, đáp ứng sự phát triển của đơn vị trong thời kỳ CNH - HĐH”.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 11 đồng chí:

 1. Đồng chí Lê Văn Hằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc, Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam.
 2. Đồng chí Nguyễn Viết Định - Phó Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam.
 3. Đồng chí Nguyễn Đình Công, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý bay miền Bắc.
 4. Đồng chí Hoàng Văn Đức, Phó Giám đốc, Trung tâm Hiệp đồng Chỉ huy điều hành bay.
 5. Đồng chí Trần Công, Phó Giám đốc, Trung tâm Quản lý bay miền Nam.
 6. Đồng chí Mai Quang Phòng, Phó Chánh Văn phòng Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam.
 7. Đồng chí Nguyễn Văn Thược, Phó Phòng Tài chính Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam.
 8. Đồng chí Nguyễn Đình Điềm, Chuyên viên Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam.
 9. Đồng chí Phạm Đức Nam, Trưởng Ban, Trung tâm Quản lý bay miền Trung.
 10.  Đồng chí Phạm Tường Vân, Phó trưởng Phòng Tổ chức cán bộ - Lao động Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam.
 11.  Đồng chí Phan Văn Xý, Phó Giám đốc, Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Quản lý bay.

Tại kỳ họp lần thứ Nhất, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 03 đồng chí:

 1. Đồng chí Lê Văn Hằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc - Chủ tịch Công đoàn;
 2. Đồng chí Nguyễn Viết Định - Phó Chủ tịch,
 3. Đồng chí Nguyễn Đình Công, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý bay miền Bắc - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn.

Nhiệm kỳ 2003 – 2005, Công đoàn đã phối hợp với chính quyền tổ chức các phong trào thi đua yêu nước với nhiều nội dung hướng vào nhiệm vụ trọng tâm, khơi dậy tinh thần lạc quan, hăng say trong lao động, học tập xây dựng đơn vị. Trong các phong trào thi đua, Công đoàn các cấp đã thực sự là vai trò nòng cốt, điển hình là phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo đảm bảo điều hành chỉ huy bay an toàn"; phong trào "Kỷ cương - Chất lượng - An toàn - Điều hoà - Hiệu quả", phong trào "Xanh, sạch, đẹp", phong trào "ứng dụng các tiến bộ khoa học vào thực hiện nhiệm vụ được giao"... Các phong trào đã thu hút đông đảo CNLĐ, tạo được không khí lao động sôi nổi. Các chủ trương Nghị quyết của Đảng, Pháp luật Nhà nước, nhiệm vụ kế hoạch của đơn vị được triển khai thực hiện có hiệu quả. Nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật được ứng dụng, tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước nhiều tỷ đồng, điển hình là việc tự nghiên cứu, chế tạo các sản phẩm phục vụ chuyên ngành Quản lý bay như: Phần mềm hệ thống chuyển điện văn tự động, hệ thống đồng hồ thời gian chuẩn, thiết bị kiểm tra hệ thống dẫn đường, các dàn phản xạ hệ thống DVOR/DME....

Trong nhiệm kỳ này, các hoạt động chăm lo đời sống người lao động được thực hiện tốt, các chế độ bồi dưỡng, nghỉ dưỡng sức, chế độ BHXH, Bảo hiểm y tế, khám sức khoẻ định kỳ, khám chuyên khoa và tổ chức cho CNVC-LĐ nghỉ mát hàng năm được đảm bảo. Tổ chức tham quan học tập ở nước ngoài cho các đoàn viên ưu tú, có nhiều cống hiến. Công tác xã hội từ thiện đã được triển khai sâu rộng ở tất cả cơ quan, đơn vị được đông đảo CNLĐ hưởng ứng với tinh thần tự nguyện. Từ các nguồn quyên góp, trích quỹ phúc lợi, quỹ công đoàn được tổng kinh phí là gần 1,3 tỷ đồng.

Kết quả khen thưởng trong nhiệm kỳ:

- Năm 2003: Bằng khen Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

- Năm 2004: Cờ thi đua Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

 

Đại hội lần thứ V (nhiệm kỳ 2005 - 2008)

Các đại biểu tham dự Đại hội Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam lần thứ V

Đại hội tổ chức ngày 18/8/2005, mục tiêu của Đại hội:

“Tiếp tục giữ vững phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng Lao động, phối hợp các cấp chính quyền tổ chức sâu rộng phong trào thi đua yêu nước, thiết thực có hiệu quả trong CNLĐ. Xây dựng đội ngũ CNLĐ và tổ chức Công đoàn vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của đơn vị”.

Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 11 đồng chí:

 1. Đồng chí Lê Văn Hằng, Phó Bí thư  Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc, Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam.
 2. Đồng chí Nguyễn Viết Định - Phó Chủ tịch Công đoàn Trung tâm QLB dân dụng Việt Nam
 3. Đồng chí Nguyễn Đình Công, Phó Giám đốc Công ty Quản lý bay miền Bắc.
 4. Đồng chí Nguyễn Văn Thược, Phó trưởng Phòng Tài chính, Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam.
 5. Đồng chí Nguyễn Đình Điềm, Chuyên viên Văn phòng Đảng Đoàn, Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam.
 6. Đồng chí Phạm Tường Vân, Phó trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam.
 7. Đồng chí Mai Quang Phòng, Phó Chánh Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn Khối cơ quan.
 8. Đồng chí Phạm Quốc Đạt, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật QLB.
 9. Đồng chí Hoàng Văn Đức, Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Hiệp đồng CH-ĐHB.
 10.  Đồng chí Trần Công, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Quản lý bay miền Nam.
 11.  Đồng chí Phạm Đức Nam, Chánh Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Quản lý bay miền Trung.

Tại kỳ họp lần thứ Nhất, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 03 đồng chí:

 1. Đồng chí Lê Văn Hằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc -  Chủ tịch Công đoàn,
 2. Đồng chí Nguyễn Viết Định - Phó Chủ tịch;
 3. Đồng chí Nguyễn Đình Công - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn.

Ngày 29/02/2008, Công đoàn Cục Hàng không Việt Nam ban hành Quyết định số 32 QĐ/CĐCHK chuẩn y đồng chí Đỗ Quang Việt - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc làm Chủ tịch Công đoàn thay đồng chí Lê Văn Hằng nghỉ hưu theo chế độ.

Nhiệm kỳ 2005 - 2007, các cấp Công đoàn đã thực hiện tốt công tác tham gia quản lý, nâng cao chất lượng các dịch vụ đảm bảo chỉ huy điều hành bay an toàn. Đã đảm bảo điều hành bay an toàn tuyệt đối cho 814.302 lần/chuyến, trong đó có 200 chuyến chuyên cơ với tốc độ tăng trưởng bình quân 8,5%/năm. Công tác đảm bảo thông tin liên lạc, dẫn đường, giám sát thông suốt, đáp ứng được yêu cầu trong công tác điều hành bay và công tác quản lý. Tổng doanh thu đạt 4.608,343 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 2.389,298 tỷ đồng. (Tất cả các chỉ tiêu hàng năm đều tăng so với năm trước và vượt kế hoạch được giao). Trong 3 nhiệm kỳ đã thực hiện 76 dự án đầu tư (trong đó có 48 dự án đã đưa vào khai thác). Đặc biệt, năm 2006 đã đưa AACC/HCM vào hoạt động cung ứng dịch vụ kiểm soát không lưu hiện đại, vững chắc, đảm bảo an toàn hơn được các cấp, các ngành, bạn bè quốc tế đánh giá cao.

Các cấp công đoàn đã triển khai tốt các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động. Bên cạnh đó, Công đoàn đã làm tốt công tác xã hội từ thiện,  thường xuyên vận động CNVC-LĐ tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa với tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách, giúp đỡ, thăm hỏi những đoàn viên - CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, hoặc gia đình bị thiệt hại trong bão, lũ. Tổng số tiền vừa trích quỹ phúc lợi vừa quyên góp của đoàn viên CNLĐ trong nhiệm kỳ là: 2,5 tỷ đồng.

Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam nhiệm kỳ 2005 - 2008

Kết quả khen thưởng trong nhiệm kỳ:

- Năm 2005: Giấy khen Công đoàn Cục HKVN.

- Năm 2006: Bằng khen Tổng LĐLĐ Việt Nam (QĐ:242/QĐ-TLĐ ngày 26/02/2007)

- Năm 2007: 02 Bằng khen Tổng LĐLĐ Việt Nam (QĐ:1654/QĐ-TLĐ ngày 26/12/2007, QĐ:418/QĐ-TLĐ ngày 18/3/2008)

- Năm 2007: Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (QĐ:1059/QĐ-TTg ngày 17/8/2007).

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TCT QUẢN LÝ BAY VIỆT NAM