Công ty Quản lý Bay miền Nam tham gia Hội thao chào mừng Đại hội XI Công đoàn GTVT Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028