Đài Kiểm soát không lưu Phù Cát giao lưu thể thao với Trung đoàn không quân 925