Danh hiệu - Thành tích của Công đoàn Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam

1. Các danh hiệu thi đua, khen thưởng giai đoạn 1993 - 1998:

- Năm 1993: Bằng khen Công đoàn Ngành hàng không Việt Nam

- Năm 1994: Cờ thi đua Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

- Năm 1995: Bằng khen Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

- Năm 1996: Cờ thi đua Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

- Năm 1997: Bằng khen Công đoàn Ngành hàng không Việt Nam

2. Các danh hiệu thi đua, khen thưởng giai đoạn  1998 - 2001:

- Năm 1998:

+ Bằng khen Tổng liên đoàn lao động Việt Nam

+ Cờ Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về công tác ATVSLĐ

- Năm 1999: Cờ thi đua Tổng liên đoàn lao động Việt Nam

- Năm 2000: Cờ thi đua Tổng liên đoàn lao động Việt Nam

3. Các danh hiệu thi đua, khen thưởng giai đoạn 2001 - 2003:

- Năm 2001: Cờ Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

- Năm 2002: Cờ Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

4. Các danh hiệu thi đua, khen thưởng giai đoạn 2003 - 2005:

- Năm 2003: Bằng khen Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

- Năm 2004: Cờ thi đua Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

5. Các danh hiêu thi đua, khen thưởng giai đoạn 2005 - 2008:

- Năm 2005: Giấy khen Công đoàn Cục HKVN và Đề nghị Bằng khen Thủ tướng

- Năm 2006: Bằng khen Tổng LĐLĐ Việt Nam (QĐ:242/QĐ-TLĐ ngày 26/02/2007

- Năm 2007: 02 Bằng khen Tổng LĐLĐ Việt Nam (QĐ:1654/QĐ-TLĐ ngày 26/12/2007, QĐ:418/QĐ-TLĐ ngày 18/3/2008)

- Năm 2007: Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (QĐ:1059/QĐ-TTg ngày 17/8/2007)

6. Các danh hiệu thi đua, khen thưởng giai đoạn 2008 - 2013:

- Huân chương Lao động hạng Ba (QĐ: 53/QĐ-CTN ngày 09/01/2009)

- Năm 2008: Bằng khen Tổng LĐLĐ Việt Nam. (QĐ: 426/QĐ-TLĐ ngày 30/3/2009)

- Năm 2009:

+ Cờ Tổng LĐLĐ Việt Nam.

+ Bằng khen CĐGTVTVN (QĐ: 35/QĐBK-CĐN ngày 29/01/2010)

- Năm 2010: Bằng khen Tổng LĐLĐ Việt Nam (QĐ: 384/QĐ-TLĐ ngày 23/3/2011)

- Năm 2011:

+ Cờ Tổng LĐLĐ Việt Nam

+ Bằng khen CĐGTVTVN (QĐ: 52/QĐ-CĐN ngày 12/4/2012)

- Năm 2012:

+ Bằng khen Tổng LĐLĐ Việt Nam

+ Cờ Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam

7. Kết quả khen thưởng trong nhiệm kỳ 2013-2018

- Năm 2013:

+  Cờ Tổng Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

+  Bằng khen Công đoàn GTVT Việt Nam (QĐ: 52/QĐ-CĐN)

- Năm 2014:

 + Huân chương Lao động hạng Nhì (QĐ: 2155/QĐ-CTN ngày    03/09/2014).

 + Bằng khen Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

-  Năm 2015:  Cờ thi đua Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

8. Kết quả khen thưởng trong nhiệm kỳ 2018-2023

- Năm 2017: Cờ thi đua Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

- Năm 2019: Cờ thi đua Công đoàn GTVT Việt Nam theo Quyết định số:   668/QĐ-CĐN ngày 25/12/2019.

- Năm 2020:

+ Bằng khen Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam theo Quyết định số: 845/QĐ-TLĐ ngày 24/6/2020.

+ Huân chương Lao động hạng Nhất theo Quyết định số: 1435/QĐ-CTN ngày 14/8/2020 của Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.