Danh hiệu - Thành tích của Công đoàn Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam

1. Các danh hiệu thi đua, khen thưởng giai đoạn 1993 - 1998:
- Năm 1993: Bằng khen Công đoàn Ngành hàng không Việt Nam
- Năm 1994: Cờ thi đua Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
- Năm 1995: Bằng khen Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
- Năm 1996: Cờ thi đua Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
- Năm 1997: Bằng khen Công đoàn Ngành hàng không Việt Nam
2. Các danh hiệu thi đua, khen thưởng giai đoạn  1998 - 2001:
- Năm 1998: 
+ Bằng khen Tổng liên đoàn lao động Việt Nam 
+ Cờ Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về công tác ATVSLĐ
- Năm 1999: Cờ thi đua Tổng liên đoàn lao động Việt Nam
- Năm 2000: Cờ thi đua Tổng liên đoàn lao động Việt Nam
3. Các danh hiệu thi đua, khen thưởng giai đoạn 2001 - 2003:
- Năm 2001: Cờ Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam
- Năm 2002: Cờ Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam
4. Các danh hiệu thi đua, khen thưởng giai đoạn 2003 - 2005:
- Năm 2003: Bằng khen Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
- Năm 2004: Cờ thi đua Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
5. Các danh hiêu thi đua, khen thưởng giai đoạn 2005 - 2008:
- Năm 2005: Giấy khen Công đoàn Cục HKVN và Đề nghị Bằng khen Thủ tướng
- Năm 2006: Bằng khen Tổng LĐLĐ Việt Nam (QĐ:242/QĐ-TLĐ ngày 26/02/2007
- Năm 2007: 02 Bằng khen Tổng LĐLĐ Việt Nam (QĐ:1654/QĐ-TLĐ ngày 26/12/2007, QĐ:418/QĐ-TLĐ ngày 18/3/2008) 
- Năm 2007: Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (QĐ:1059/QĐ-TTg ngày 17/8/2007)
6. Các danh hiệu thi đua, khen thưởng giai đoạn 2008 - 2013:
- Huân chương Lao động hạng Ba (QĐ: 53/QĐ-CTN ngày 09/01/2009)
- Năm 2008: Bằng khen Tổng LĐLĐ Việt Nam. (QĐ: 426/QĐ-TLĐ ngày 30/3/2009)
- Năm 2009: 
+ Cờ Tổng LĐLĐ Việt Nam.
+ Bằng khen CĐGTVTVN (QĐ: 35/QĐBK-CĐN ngày 29/01/2010)
- Năm 2010: Bằng khen Tổng LĐLĐ Việt Nam (QĐ: 384/QĐ-TLĐ ngày 23/3/2011)
- Năm 2011: 
+ Cờ Tổng LĐLĐ Việt Nam
+ Bằng khen CĐGTVTVN (QĐ: 52/QĐ-CĐN ngày 12/4/2012)
- Năm 2012: 
+ Bằng khen Tổng LĐLĐ Việt Nam
+ Cờ Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam
7. Khen thưởng công tác Công đoàn giai đoạn 2013 - 2015:
- Năm 2013: 
+ Cờ Tổng Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam
+ Bằng khen CĐGTVTVN (QĐ: 52/QĐ-CĐN) 
- Năm 2014: 
+ Huân chương Lao động hạng Nhì (QĐ: 2155/QĐ-CTN ngày 03/09/2014)
+ Bằng khen Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam
- Năm 2015: Cờ thi đua Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam