Trung tâm Khí tượng hàng không và Trung tâm Quản lý luồng không lưu ký kết văn bản hiệp đồng bảo đảm kỹ thuật