Công ty Quản lý bay miền Trung tổ chức thành công Hội diễn văn nghệ quần chúng năm 2023