Tuyên truyền, phổ biến Điều lệ Công đoàn Việt Nam và kết nạp công đoàn viên mới