Công ty Quản lý bay miền Bắc: Tập huấn nâng cao năng lực phòng chống thiên tai