Công ty Quản lý bay miền Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác an toàn năm 2022 và triển khai phương hướng thực hiện năm 2023