Chi bộ Phòng Không lưu tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới