Công ty Quản lý bay miền Nam tổng kết 10 năm thực hiện “Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay”