Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VI (nhiệm kỳ 2010-2015)