Các chi bộ thuộc ĐBBP Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới