Chi bộ Ban An toàn - Chất lượng và An ninh tổ chức sinh hoạt chính trị ngoại khóa