Nỗ lực xây dựng tổ chức tại Đảng bộ Công ty Quản lý bay miền Trung