Chi bộ Đài KSKL Liên Khương tổ chức kết nạp đảng viên mới