Chi bộ phòng An toàn - Chất lượng Trung tâm Quản lý luồng không lưu tổ chức lễ kết nạp đảng viên