Công đoàn Công ty QLBMT chăm lo đời sống người lao động : Tầm soát bệnh loãng xương