Chi bộ Văn phòng Đảng Đoàn thể miền Bắc tổ chức thành công Lễ kết nạp Đảng viên mới