Hội nghị lần thứ Nhất Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty khóa VII