Đảng ủy Công ty Quản lý bay miền Nam triển khai thực hiện tốt các quy định của Đảng