Đảng bộ VATM tham dự Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW