Đảng ủy Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay tổng kết công tác Đảng năm 2023