Kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải đối với Đảng ủy Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam