Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng công ty tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020.