Lễ kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ Đài Kiểm soát không lưu Vinh