Diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Đài Kiểm soát không lưu Tân Sơn Nhất