Hội thảo phương thức khai thác AFTM đa điểm nút tại Đài KSKL Liên Khương