Chi đoàn Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật tổ chức thành công Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2024 - 2027