Đoàn Quản lý bay miền Nam: Hoàn thành Đại hội 17 chi đoàn, sẵn sàng cho Đại hội điểm Đoàn cơ sở