Chi đoàn Bảo đảm hoạt động bay tổ chức Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2017-2018