Đoàn QLB tham dự Diễn đàn “Phong cách cán bộ Đoàn trong thời kỳ mới”