Công ty QLBMB tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày QTPN 8/3