Trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho 02 cán bộ Công đoàn Công ty Quản lý bay miền Bắc