Chính thức thiết lập khu vực trách nhiệm kiểm soát mặt đất (GCU) tại Đài kiểm soát không lưu Phú Quốc