Công ty Quản lý bay miền Nam tổ chức đợt huấn luyện cho lực lượng tự vệ