Đài KSKL Đồng Hới thực hiện kế hoạch bảo dưỡng chuyển mùa năm 2023