Chi bộ Đài KSKL Liên Khương đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới