Chi bộ Đài KSKL Tuy Hòa đã tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới