Đảng ủy Công ty Quản lý bay miền Bắc tổ chức Hội nghị Đảng ủy Công ty