Chi bộ Kiểm soát Tiếp cận Nội Bài tổ chức Lễ kết nạp 02 đảng viên mới