Đảng ủy Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tổ chức Hội nghị Bồi dưỡng cấp ủy năm 2017