Hội nghị sinh hoạt định kỳ Đảng bộ Công ty Quản lý bay miền Nam