Công ty Quản lý bay miền Nam: Khai giảng lớp “Bồi dưỡng nhận thức về Đảng”