Lễ kết nạp Đảng viên mới tại Chi bộ Đài Kiểm soát không lưu Buôn Ma Thuột