Sinh hoạt chuyên đề về chương trình hành động của Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng