Chi đoàn Đài Kiểm soát Không lưu Cần Thơ tham gia chương trình Hiến máu nhân đạo năm 2024