Chi đoàn Khối Cơ quan AMC tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2024-2027