Đoàn Cơ sở Trung tâm Quản lý luồng không lưu tổ chức chương trình “Tết thiếu nhi 1/6”